แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

๒) นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อลดภาระการประเมินที่ยุ่งยากกับสถานศึกษา ลดการจัดทำเอกสาร ปรับกระบวนการที่สร้างภาระ และปรับมาตรฐานผู้ประเมิน ดังนั้น ณ เวลานี้ สถานศึกษายังคงต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอง และหน่วยงานต้นสังกัดก็ยังคงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ติดตาม สร้างความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา (แต่ให้ชะลอการประเมินโดยต้นสังกัดไว้ก่อน) ดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประเมินแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น และการประกันคุณภาพภายนอกจะเกิดขึ้นหลังจากปฏิรูประบบประเมินเสร็จสิ้น

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

By punaoy