ส่งแบบประเมินสำหรับการอบรมปฏิรูประบบประกัน (11 มิย.)

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินค่ะ

หรือ

scan qr code

qr_google

Advertisements
By punaoy

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

๒) นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อลดภาระการประเมินที่ยุ่งยากกับสถานศึกษา ลดการจัดทำเอกสาร ปรับกระบวนการที่สร้างภาระ และปรับมาตรฐานผู้ประเมิน ดังนั้น ณ เวลานี้ สถานศึกษายังคงต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอง และหน่วยงานต้นสังกัดก็ยังคงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ติดตาม สร้างความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา (แต่ให้ชะลอการประเมินโดยต้นสังกัดไว้ก่อน) ดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประเมินแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น และการประกันคุณภาพภายนอกจะเกิดขึ้นหลังจากปฏิรูประบบประเมินเสร็จสิ้น

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy