การประเมินตามลำดับเวลาที่ประเมิน

ประเภทของการประเมินตามลำดับเวลาที่ประเมิน
1. การประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม (Preliminary Evaluation)ทำขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม เป็นการศึกษา วิเคราะห์ ความพร้อมของบุคลและทรัพยากร ความสมเหตุ สมผลความเป็นไปได้ (Feasibility Study)สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ (Operating Environment)ในการวางแผนดำเนินกิจกรรม ความเหมาะสมของกระบวนการมีจุดมุงหมายเพื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และประเมินในขั้นต่อๆไป


2. การประเมินในระหว่างดำเนินงาน (Formative Evaluation)เป็นการประเมินการดำเนินการในด้านต่างๆ เมื่อนำกิจกรรมที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค นำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน
3. การประเมินหลังการดำเนินงานหรือประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)เป็นการประเมินเพื่อตอบคำถามว่า กิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ความสนใจในผลผลิต (output)และผลที่ได้รับ(effect)เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมว่าจะทำกิจกรรมนั้นต่อไปหรือไม่
4. การประเมินผลกระทบ (impact Evaluation)เป็นการประเมินกิจกรรมในช่วงที่กิจกรรมดำเนินการสิ้นสุดไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมดั่งกล่าว

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s