การประเมินตามสิ่งที่ถูกประเมิน

20130219_103141

การแบ่งประเภทของการประเมินตามสิ่งที่ถูกประเมิน


1.การประเมินตามความต้องการจำเป็น (needs assessment)
2.การประเมินปัจจัยgเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินตัวป้อนที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ว่ามีเพียงพอหรือไม่ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาและเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานต่อไป
3.การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาคำตอบที่ว่าระบบการทำงาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายก่อนการดำเนินงานจะสิ้นสุด
4.การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)เป็นการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินงาสิ้นสุดว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
5.การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)เป็นการประเมินที่เดิดขึ้นภายหลังการดำเนินงานแต่สิ่งที่ประเมินเป็นผลที่อาจไม่คาดหมายมาก่อนและเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s