คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ


2. มีความซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรมบ่งชี้
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น
2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีวินัย พฤติกรรมบ่งชี้
3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง
3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ
4. อยู่อย่างพอเพียง พฤติกรรมบ่งชี้
5.1 พอเพียง รู้จักประมาณตน
5.2 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ
6. มุ่งมั่นในการทำงาน พฤติกรรมบ่งชี้
6.1 ขยัน มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทำงาน
6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. รักความเป็นไทย พฤติกรรมบ่งชี้
7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ
7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ                                                                                 8. มีจิตสาธารณะ พฤติกรรมบ่งชี้                                                                                                                                                                                                                           8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม                                                                                                                                                                 8.2 เคารพและรับฟังคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่และครู                                                                                                                                                                    8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s