แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

๒) นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อลดภาระการประเมินที่ยุ่งยากกับสถานศึกษา ลดการจัดทำเอกสาร ปรับกระบวนการที่สร้างภาระ และปรับมาตรฐานผู้ประเมิน ดังนั้น ณ เวลานี้ สถานศึกษายังคงต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอง และหน่วยงานต้นสังกัดก็ยังคงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ติดตาม สร้างความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา (แต่ให้ชะลอการประเมินโดยต้นสังกัดไว้ก่อน) ดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประเมินแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น และการประกันคุณภาพภายนอกจะเกิดขึ้นหลังจากปฏิรูประบบประเมินเสร็จสิ้น

๓) นโยบายประเมินซ้ำกับสถานศึกษาบางกลุ่ม ขณะนี้ รอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)โดยเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังคงต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา และสถานศึกษาก็ยังต้องทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่ว่ายกเลิกกระบวนการที่ต้องพัฒนาทั้งหมด

๔) การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ให้เน้นการเข้าไปช่วยเหลือ ชี้แนะ พัฒนาเตรียมความพร้อมสถานศึกษา รวมทั้งให้คำชี้แนะในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

๕) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพภายในที่สถานศึกษาต้องดำเนินการประเมินตนเอง กระทำโดยสถานศึกษาเอง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษายังคงยึดตามประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เช่น ให้สถานศึกษาประเมินภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ให้ประเมินโดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่เหมาะสม เชื่อถือได้ เป็นต้น

๖) กระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและต้นสังกัดยังคงดำเนินการต่อไป สิ่งที่กำลังปรับปรุง คือ ระบบการประเมินคุณภาพภายใน เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดกรอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน ระบบและวิธีการประเมิน ช่วงเวลาประเมิน การคัดเลือกและการสรรหาผู้ประเมิน และการพัฒนาผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน

๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินงานพัฒนาผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน โดยการคัดเลือกจากบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศขึ้นทะเบียนไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่สังกัดชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และการได้รับการยอมรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และข้าราชการบำนาญ เพื่อให้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับชาติ (National list of Evaluator) ซึ่งแนวทางการได้มาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จะประกอบด้วย ผู้ประเมินที่เป็นบุคลกรที่กระทรวงศึกษาธิการขึ้นทะเบียนไว้ และจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การเอกชน) ร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน

๘) กระบวนการประเมินแนวใหม่ที่เกิดขึ้นจะไม่เน้นเอกสารในกระบวนการประเมิน แต่ต้องเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) และมีนโยบายในการยกเลิก “ห้องประกัน” สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๙) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเกิดขึ้น

๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การเอกชน) ในการทดลองระบบการประเมินคุณภาพที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๑) ร่างมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ จะมีความสอดคล้องและเป็นชุดเดียวกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ซึ่งมีจำนวน ๔ มาตรฐานที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในฉบับเดิม(จำนวน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้) ดังนี้

๑๑.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

๑๑.๒ มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๑.๓ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑๑.๔ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน

อนึ่ง สำหรับกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอการชะลอการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกออกไปก่อนเป็นเวลา ๒ ปี นั้น หากทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันที

 

Advertisements
By punaoy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s