คู่มือการเขียนรายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสารการเขียนรายงานประจำปี 2558(SAR)

Advertisements
By punaoy

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

By punaoy

คำถามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (curriculum framing questions) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

1. คำถามสร้างพลังคิด ( essential question) เป็นคำถามที่กว้าง ปลายเปิด สะท้อนถึงความสำคัญและแนวคิดหลักที่คงทน

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้

1.ชื่อผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้

2.ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นที่จัดการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลาที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy

การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ออกแบบควรตั้งคำถาม ดังนี้

1. อะไรคือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  คำถามนี้ ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์แก่นความรู้ ต้องสรุปจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ระบุสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการจัดทำหลักฐานการเรียนรู้  ซึ่งเป้ฯเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy

การออกแบบการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ หรือเป้าหมายการเรียนรู้หลังผ่านการจัดการเรียนรู้ไว้สองลักษณะ คือ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูควรมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะครบตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด นั่นคือการออกแบบการจัดการเรียนรู้

By punaoy
รูปภาพ

รูปแบบการประเมิน

1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler: 1943) ครอนบาค (Cronbach: 1973) และเคริกแพตทริค (Kirkpatrick)

อ่านเพิ่มเติม

By punaoy